На главнуюРеспубликанской организации профсоюза работников химических отраслей промышленности Башкортостана
на главнуюкарта сайтанаписать письмо
 


УралWeb. Регион в Интернете

www.solidarnost.org

www.fnpr.ru


Ф.И.О.:
Откуда Вы (город, страна):
Домашняя страница:
Адрес (e-mail):
Ваш вопрос:
ChromeHearta
E-mail: chromhearts79@gmail.com
URL: https://chromeheartuk.com/
From: United Kingdom
Chrome Hearts Clothing is the official store with the Chrome Hearts Hoodie And T-shirt. Get Up To 40% Off fast shipping worldwide.5 Февраля 2024  
AlfredSkiva
E-mail: juliannagorska@wp.pl
From: Klimmen
Witajcie Wspaniał;a Społ;ecznoś;ci Mił;oś;nikó;w Tatuaż;y!

Wł;aś;nie chciał;abym zaczą;ć; temat, jaki istnieje niezwykle istotny dla duż;o pań; mają;cych tatuaż;e, a mianowicie - jak cią;ż;a wywiera na charakter tatuaż;y. Cią;ż;a obecne termin duż;o modyfikacji w ciele kobiety, co rzeczywiś;cie potrafi wynosić; wpł;yw jednocześ;nie na tatuaż;e, szczegó;lnie te umieszczone w obszarach najbardziej wraż;liwych na przemiany cią;ż;owe, takich jak brzuch, boki, piersi, czy uda.

Rozcią;ganie Skó;ry: Najbardziej wyraź;ną; nowoś;cią; jest dą;ż;enie skó;ry, co potrafi wpł;yną;ć; na tatuaż;e znajdują;ce się; w obszarach, gdzie skó;ra ulega najwyż;szemu natę;ż;eniu. W wspó;ł;zależ;noś;ci od swoich predyspozycji, tatuaż; ż;e zostać; się; bardziej rozmyty lub zniekształ;cony.
Zmiany Koloru: Hormonalne koleje w przeważ;a mogą; ró;wnież; wpł;yną;ć; na pigmentację; skó;ry, co prawdopodobnie moż;e zamienić; wyglą;d kolorowych tatuaż;y. Niektó;re kolory mogą; siedzieć; się; prostsze lub prostsze.
Strie: Gdy na skó;rze pojawią; się; strie, mogą; one "przerwać;" tatuaż;, tworzą;c widoczne proste czy wymiany w jego formie. W zależ;noś;ci od gł;ę;bokoś;ci i obszaru strii, skutek ten podobno stanowić; mocno kochaj lekko oczywisty.
Moż;liwoś;ć; Regeneracji: Istotne jest, aby pamię;tać;, ż;e rola ma smykał;ka do prawdziwego okresu regeneracji po cią;ż;y. Chociaż; pewne kolei mogą; być; dł;ugotrwał;e, duż;o osó;b zauważ;a, iż; ich tatuaż;e powracają; do odległ;ego kształ;tu lub bliskiego mu, po jakimś; czasie od porodu i powrotu do wyją;tkowej dla siebie wartoś;ci i modelu ciał;a.
Chronienie oraz Opieka: Dobre nawilż;anie roli w trakcie cią;ż;y takż;e zachowanie dobrego przyrostu masy moż;e zadział;ać; zminimalizować; szkodliwy wpł;yw cią;ż;y na tatuaż;e. Regularne stosowanie kremó;w i olejkó;w moż;e pomó;c elastycznoś;ć; skó;ry, co jest uzasadnione ró;wnież; dla cał;ego wyglą;du skó;ry, kiedy a dla wyglą;du tatuaż;u.
Porada z Doradcą;: Gdy planujesz obawy obchodzą;ce naszych tatuaż;y w czasie cią;ż;y, warto skonsultować; się; z dermatologiem czy specjalnym tatuaż;ystą;. Umieją; oni zaoferować; fachowe informacji dotyczą;ce pielę;gnacji tatuaż;u w owym znaczą;cym czasie.
Czy któ;raś; z Was doś;wiadczył;a istotnych innowacji w kształ;cie tatuaż;u podczas cią;ż;y? Jakie sposoby pielę;gnacyjne objawił;y się; dla Was skuteczne? Zaś; chyba liczycie jedne specjalne wskazó;wki dla dalekich mam, jak pytać; o tatuaż;e w ostatnim momencie?

Podzielcie się; naszymi wraż;eniami, obawami, a i poradami. Wasze relacje potrafią; być; istotną; korzyś;cią; dla innych pań; w bliskiej sytuacji.
Zobacz naszego

5 Февраля 2024  
hellstar
URL: https://hellstarclothing.store/
From: USA
Your post made me reconsider my approach to hellstar. It's great when content has a real impact on the way readers think.

5 Февраля 2024  
ppu-prof_ka
E-mail: 02127250@seo-ul.store
URL: https://ppu-prof.ru/
From: Udon Thani
Н;а;ш;а; к;о;м;а;н;д;а; п;р;о;ф;е;с;с;и;о;н;а;л;ь;н;ы;х; м;а;с;т;е;р;о;в; п;р;о;ш;т;у;д;и;р;о;в;а;н;а; в;ы;д;в;и;н;у;т;ь; в;а;м; н;о;в;а;т;о;р;с;к;и;е; п;о;д;х;о;д;ы;, к;о;т;о;р;ы;е; н;е; т;о;л;ь;к;о; п;р;е;д;о;с;т;а;в;я;т; н;а;д;е;ж;н;у;ю; о;б;о;р;о;н;у; о;т; х;о;л;о;д;а;, н;о; и; п;о;д;а;р;я;т; в;а;ш;е;м;у; к;о;т;т;е;д;ж;у; м;о;д;н;ы;й; в;и;д;.
М;ы; ф;у;н;к;ц;и;о;н;и;р;у;е;м; с; н;о;в;ы;м;и; к;о;м;п;о;н;е;н;т;а;м;и;, о;б;е;с;п;е;ч;и;в;а;я; д;о;л;г;и;й; с;р;о;к; р;а;б;о;т;ы; и; з;а;м;е;ч;а;т;е;л;ь;н;ы;е; в;ы;х;о;д;ы;. Т;е;п;л;о;и;з;о;л;я;ц;и;я; о;б;л;и;ц;о;в;к;и; –; э;т;о; н;е; т;о;л;ь;к;о; э;к;о;н;о;м;и;я; н;а; о;г;р;е;в;е;, н;о; и; з;а;б;о;т;а; о; о;к;р;у;ж;а;ю;щ;е;й; с;р;е;д;е;. Э;н;е;р;г;о;с;п;а;с;а;ю;щ;и;е; м;е;т;о;д;ы;, к;а;к;и;е; м;ы; п;р;и;м;е;н;я;е;м;, с;п;о;с;о;б;с;т;в;у;ю;т;

5 Февраля 2024  
yurist_nqkt
E-mail: fmjzogoxgkt@yurist-po-dolevomu-stroitelstvu.ru
URL: https://yurist-po-dolevomu-stroitelstvu.ru/
From: Moscow
Помощь юриста при приобретении жилья в новостройке
юрист по долгам физических лиц <a href=yurist-po-dolevomu-stroitelstvu.ru/yurist-po-dolgam>yurist-po-dolevomu-stroitelstvu.ru/yurist-po-dolgam</a> .

5 Февраля 2024  
DavidGak
E-mail: ggpokers@bdfgroup.org
From: Kwajalein


5 Февраля 2024  
ppu-prof_ka
E-mail: 12371678@seo-ul.store
URL: https://ppu-prof.ru/
From: Udon Thani
Н;а;ш;а; к;о;м;а;н;д;а; к;в;а;л;и;ф;и;ц;и;р;о;в;а;н;н;ы;х; м;а;с;т;е;р;о;в; г;о;т;о;в;а; п;р;е;д;о;с;т;а;в;л;я;т;ь; в;а;м; н;о;в;а;т;о;р;с;к;и;е; п;о;д;х;о;д;ы;, к;о;т;о;р;ы;е; н;е; т;о;л;ь;к;о; с;н;а;б;д;я;т; н;а;д;е;ж;н;у;ю; п;р;о;т;е;к;ц;и;ю; о;т; х;о;л;о;д;а;, н;о; и; п;о;д;а;р;я;т; в;а;ш;е;м;у; ж;и;л;и;щ;у; т;р;е;н;д;о;в;ы;й; в;и;д;.
М;ы; д;е;я;т;е;л;ь;н;ы; с; с;о;в;р;е;м;е;н;н;ы;м;и; м;а;т;е;р;и;а;л;а;м;и;, о;б;е;с;п;е;ч;и;в;а;я; д;о;л;г;о;с;р;о;ч;н;ы;й; п;р;о;д;о;л;ж;и;т;е;л;ь;н;о;с;т;ь; и;с;п;о;л;ь;з;о;в;а;н;и;я; и; п;р;е;к;р;а;с;н;ы;е; э;ф;ф;е;к;т;ы;. Т;е;п;л;о;и;з;о;л;я;ц;и;я; ф;р;о;н;т;о;н;о;в; –; э;т;о; н;е; т;о;л;ь;к;о; с;о;к;р;а;щ;е;н;и;е; р;а;с;х;о;д;о;в; н;а; п;о;д;о;г;р;е;в;е;, н;о; и; у;х;а;ж;и;в;а;н;и;е; о; э;к;о;с;и;с;т;е;м;е;. Э;н;е;р;г;о;с;п;а;с;а;ю;щ;и;е; т;е&
ответ:

    22 марта состоялось заседание Генерального Совета ФНПР. Генсовет ФНПР принял решение созвать VI очередной съезд ФНПР. Он пройдет в Москве с 14 по 16 ноября 2006 года. На утверждение форума будет вынесен отчет Генерального Совета ФНПР о деятельности по выполнению решений IV съезда ФНПР по защите трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюзов, отчет контрольно-ревизионной комиссии ФНПР; проект Программы действий Федерации на период до 2011 года; внесение изменений в Устав организации и другие вопросы. И, конечно, на съезде пройдут выборы Председателя ФНПР.
    Норма представительства – один делегат от 70 тысяч членов входящих в ФНПР общероссийских профсоюзов, структуры которых представлены в территориальных организациях Федерации.

www.fnpr.org.ru


5 Февраля 2024  
FLUX_vmot
E-mail: giosensortfe1984@bushka345.store
URL: https://flux34laserengraver.com/
From: Moscow
Laser Cutter
FLUX Beamo 30W Laser Cutter <a href=flux34laserengraver.com>flux34laserengraver.com</a> .
ответ:

    17 февраля в профкоме ЗАО «Каучук» состоялось выездное заседание комиссии по правовой работе Республиканского комитета Республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза, где был рассмотрен ряд вопросов.
    Члены комиссии ознакомились с представленными материалами на конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация Республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза в области правозащитной работы в 2005 году». Материалы для участия в конкурсе поданы первичными профорганизациями таких предприятий как ЗАО «Каучук», ЗАО «Каустик» ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Сода», ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» и другими. Окончательные итоги конкурса будут подведены в марте.
    Деятельность ряда организаций отрасли, в отношении которых введена процедура банкротства, стала одним из обсуждаемых вопросов на заседании комиссии. На заседании комиссии отмечалось, что арбитражные управляющие, утверждаемые арбитражным судом для проведения процедур банкротства, не всегда должным образом осуществляют установленные законом полномочия и реагируют на жалобы по поводу незаконности своих действий. Так, например, Республиканская организация Башкортостана Росхимпрофсоюза после неоднократных обращений в адрес арбитражного управляющего была вынуждена обратиться с жалобой в Некоммерческое партнерство «Приволжская саморегулируемая организация арбитражных управляющих в Республике Башкортостан» на действия конкурсного управляющего одного из предприятий отрасли, в результате рассмотрения которой задолженность перед первичной профсоюзной организацией в размере свыше 400 тысяч рублей была погашена полностью в течение недели.
    Нарушение прав работников по представлению их законных интересов при проведении процедур банкротства послужило также причиной подачи жалобы Республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза на действия конкурсного управляющего также одной из организаций отрасли в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих при Торгово-промышленной палате РФ» (г.Москва) и в его представительство в г.Оренбурге. При осуществлении своей деятельности конкурсный управляющий в нарушение требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не направлял уведомления о проведении собраний кредиторов представителю работников должника. После рассмотрения жалобы представитель работников должника, являющийся председателем первичной профсоюзной организации нашей Республиканской организации, стал надлежащим образом уведомляться о проведении собраний кредиторов.
    Члены комиссии, рассмотрев предложенную информацию о работе правовых инспекторов труда Росхимпрофсоюза по РБ и первичных профорганизаций предприятий отрасли по вопросу введения процедуры банкротства в организациях отрасли, одобрили проект постановления к очередному заседанию Президиума РК.
    В целях подготовки к IV Пленуму Республиканского комитета, который планируется провести в ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» в апреле, членами комиссии были обсуждены организационные вопросы по проведению Пленума, посвященному выполнению решений V (внеочередного) съезда ФНПР, VI съезда Росхимпрофсоюза и XII отчетно-выборной конференции РОБ РХП в области защиты трудовых прав членов профсоюза.
    Кроме того, в связи с планируемым рассмотрением Государственной Думой СФ РФ проекта Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс РФ» (во втором чтении), члены комиссии рассмотрели поправки, ранее предложенные в законопроект, Республиканской организацией Башкортостана Росхимпрофсоюза. Некоторые из них были учтены в законопроекте, выносимом на второе чтение.
    Напомним, что проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Российской Федерации» был принят Государственной Думой в первом чтении 20 июня 2003г. Постановлением Государственной Думы о принятии законопроекта в первом чтении Комитету Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовано в целях устранения имеющихся в тексте Трудового кодекса РФ противоречий и неточностей, исключения возможностей неоднозначного толкования правовых норм при доработке законопроекта дополнять его при необходимости поправками к другим статьям и отдельным положениям Трудового кодекса РФ. Всего рабочей группой и группой экспертов Государственной Думы СФ РФ было рассмотрено более 1000 поправок, в том числе более 200 новых редакций поправок, доработанных авторами с учетом высказанных группой экспертов замечаний и предложений. По рекомендациям группы экспертов около 200 поправок сняты авторами с рассмотрения.

Комиссия по правовой работе РК
Республиканской организации
Башкортостана Росхимпрофсоюза


5 Февраля 2024  
Hermanbrups
E-mail: yourmail@gmail.com
URL: https://xn--uis76c70x.me/
From: Cotonou


****

""""

****

****

****VRAR

5 Февраля 2024  
ppu-prof_ka
E-mail: 28236956@seo-ul.store
URL: https://ppu-prof.ru/
From: Udon Thani
Н;а;ш;а; к;о;м;а;н;д;а; и;с;к;у;с;н;ы;х; с;п;е;ц;и;а;л;и;с;т;о;в; п;р;о;ш;т;у;д;и;р;о;в;а;н;а; п;о;д;а;т;ь; в;а;м; н;о;в;а;т;о;р;с;к;и;е; с;р;е;д;с;т;в;а;, к;о;т;о;р;ы;е; н;е; т;о;л;ь;к;о; о;б;е;с;п;е;ч;а;т; н;а;д;е;ж;н;у;ю; о;х;р;а;н;у; о;т; з;а;м;о;р;о;з;к;о;в;, н;о; и; п;о;д;а;р;я;т; в;а;ш;е;м;у; з;д;а;н;и;ю; м;о;д;н;ы;й; в;и;д;.
М;ы; ф;у;н;к;ц;и;о;н;и;р;у;е;м; с; н;о;в;е;й;ш;и;м;и; м;а;т;е;р;и;а;л;а;м;и;, п;о;д;т;в;е;р;ж;д;а;я; п;о;с;т;о;я;н;н;ы;й; в;р;е;м;я; с;л;у;ж;б;ы; и; б;л;е;с;т;я;щ;и;е; р;е;ш;е;н;и;я;. И;з;о;л;и;р;о;в;а;н;и;е; н;а;р;у;ж;н;ы;х; п;о;в;е;р;х;н;о;с;т;е;й; –; э;т;о; н;е; т;о;л;ь;к;о; э;к;о;н;о;м;и;я; р;е;с;у;р;с;о;в; н;а; п;р;о;г;р;е;в;е;, н;о; и; т;р;е;п;е;т; о; э;к;о;л;о;г;и;ч;е;с;к;о;й; о;б;с;т;а;н;о;в;к;е;. С;п;а;с;а;т;е;л;ь;н;ы;е; т;е;х;н;о;л;о;г;и;и;, к;а;
ответ:

ЗАО «Каустик» - организация высокой социальной эффективности

    14 февраля 2006 года в Государственном Кремлевском дворце были подведены итоги V Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В конкурсе приняли участие 870 организаций и предприятий 40 отраслей экономики страны, общественные организации, органы местного самоуправления из 78 регионов Российской Федерации. Республику Башкортостан представляли 16 предприятий. Диплом лауреата получила Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» получила Стерлитамакская компания «Каустик».

Пресс-служба РОБ РХП


5 Февраля 2024  

Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43   

    Powered by BESTWEB